Algemene voorwaarden

1. Definities

 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

  • “ECCA+”: ECCA+ is een onderneming gevestigd te Ambachtsweg 3-5, 9820 Merelbeke, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0788.197.254.

 

  • “Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon met wie ECCA+ een overeenkomst aangaat voor het leveren van diensten.

 

  • “Diensten” en “opdrachten”: alle door ECCA+ te leveren diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, asbestattesten, asbestinventarissen (destructief of niet-destructief), sloopopvolging, monstername, expertisebegeleiding en andere gerelateerde diensten.

 

2. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van ECCA+.


2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen ECCA+ en de opdrachtgever.

 

3. Offertes en Overeenkomsten

 

3.1 Alle offertes van ECCA+ zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

3.2 Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever of door de feitelijke uitvoering van de opdracht door ECCA+.

 

4. Uitvoering van de Diensten

 

4.1 ECCA+ zal de diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

 

4.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig verstrekken van alle benodigde informatie en medewerking die nodig is voor de uitvoering van de diensten.

 

4.3 Uitvoering van diensten is mogelijk binnen kantooruren (8:00 – 18:00) op weekdagen.

 

4.4 Wachtdienst: ECCA+ heeft een wachtdienst buiten kantooruren. Gebruik maken van deze wachtdienst is mogelijk via lopende overeenkomsten of bij navraag van beschikbaarheid voor nieuwe overeenkomsten, en dit aan aangepaste tarieven.

 

4.5 Bijkomende inspectiebezoeken n.a.v. onderzoeksbeperkingen, bijkomend onderzoek of elke andere tussenkomst buiten de beoogde tijdspanne van de inspectie worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

 

4.6 Laattijdige rapportering en eventuele boetes die hierop volgen van de aangeleverde diensten als gevolg van ontbreken of laattijdige aanlevering van informatie, documenten, plannen of overige zaken met betrekking tot de correcte uitvoering van de opdracht, kunnen niet verhaald worden op ECCA+.

 

5. Tarieven en Betaling

 

5.1 De tarieven voor de diensten van ECCA+ worden vermeld in de offerte of overeenkomst.

 

5.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

5.3 Dossierkosten (bvb. Tracimat dossierkosten in kader van sloopopvolgingsplan), administratieve kosten (bvb. bij nafacturatie of bij opvragen van gegevens bij overheden of derden), kosten voor vergunningen, toelatingen en erkenningen die nodig zijn voor de uitvoering van het onderzoek (bvb. jaagpadvergunning, e.a.) en alsmede bijzondere taksen, lasten of kosten maken geen deel uit van de opgegeven tarieven en zijn ten laste van de opdrachtgever.

 

5.4 Vergunningen, toelatingen en erkenningen die nodig zijn voor de uitvoering van het onderzoek worden voorzien door de opdrachtgever. Boetes of andere gevolgen die voortvloeien uit het niet tijdig voorzien hiervan zijn ten laste van de opdrachtgever.

 

5.5 Nazorg in de vorm van expertise en begeleiding, indien substantieel, kan aangerekend worden aan actuele uurtarieven. Het bedrijf behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar prijzen te indexeren in overeenstemming met relevante markt- en economische factoren, teneinde kostenstijgingen te compenseren en een passend niveau van dienstverlening te handhaven.

 

6. Wachttijden en Annulering van Afspraken

 

6.1 Wachttijden ter plaatse worden aan € 75.92 per uur aangerekend.

 

6.2 Een afspraak dient geannuleerd te worden 72 uur voor de afgesproken datum om kosten te vermijden. Indien de annuleringstermijn minder dan 24 uur bedraagt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 

7. GDPR-clausule

 

7.1 ECCA+ verbindt zich ertoe de privacy en gegevensbescherming van de opdrachtgever te respecteren.

 

7.2 De opdrachtgever stemt ermee in dat ECCA+ de noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst. ECCA+ zal deze gegevens niet delen met derden, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen of indien wettelijk vereist.

 

7.3 ECCA+ treft passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

 

8. Aansprakelijkheid

 

8.1 ECCA+ is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de opdrachtgever.

 

8.2 De aansprakelijkheid van ECCA+ is beperkt tot het bedrag overeenkomstig met de betreffende schade en kan in geen geval worden vermeerderd met boetes of bijkomende schadevergoedingen.

 

8.3 De opdrachten houden slechts een middelenverbintenis in en geen resultaatsverbintenis, tenzij expliciet anders omschreven in de van toepassingen zijn de wetgeving met betrekking tot de opdracht. Aansprakelijkheid van ECCA+ is uitsluitend betrokken indien schade wordt teweeg gebracht door nalatigheid tegen de van toepassing zijnde protocollen (in geval van asbestinventarisattesten: MB Inspectieprotocol, MB Certificatiereglement en de hierop betrekking hebben artikels in het Vlarema) en richtlijnen.

 

9. Overmacht

 

9.1 In geval van overmacht heeft ECCA+ het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat ECCA+ gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

9.2 Levertermijnen die door ECCA+ worden opgegeven zijn indicatief van aard. Overschrijding van de levertermijnen, uitgezonderd ten gevolge van grove nalatigheid, geven de opdrachtgever niet het recht om schadevergoeding te vorderen, vertragingsboete te eisen of een korting op toekomende bedragen te bekomen.

 

10. Geschillen

 

10.1 Op alle overeenkomsten tussen ECCA+ en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.

 

10.2 Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar ECCA+ is gevestigd.

 

11. Uitvoeringsmodaliteiten

 

11.1 Afbakening van de opdracht

 

De opdrachtgever zorgt voor een duidelijke afbakening van de opdracht voorafgaand aan de inspectie, of ter verduidelijking tijdens een begeleide rondgang bij aanvang van de inspectie.

 

11.2 Toegankelijkheid en onderzoeksbeperkingen

 

  • Volledige toegankelijkheid van elke locatie, ruimte, voorwerp of gebied die het onderwerp vormt van de inspectie is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Kosten of inspanningen die voortvloeien uit het toegankelijk maken van het inspectiegebied zijn in geen geval ten laste van ECCA+. Voorwaarde voor de inspectie is vlotte en veilige toegankelijkheid. De deskundige van ECCA+ belast met de opdracht voor de inspectie bepaalt of er onderzoekbeperkingen zijn die de volledige inspectie van het inspectiegebied hinderen.

 

  • Specifiek in geval van hoogte > 3m50: ECCA+ beschikt over ladders waarmee veilig gewerkt kan worden tot een werkhoogte van 3m50. Aanwezige (asbestverdachte) materialen hoger dan 3m50 werkhoogte kunnen niet bemonsterd worden. Materialen op hoogte die niet voldoende kunnen worden beoordeeld vormen een onderzoeksbeperking (uitgezonderd bijzondere bepalingen asbestcementen buitenschiltoepassingen vermeld in inspectieprotocol asbestinventarisatie in kader van asbestinventarisattesten). Ten laste van de opdrachtgever kan een gekeurde stelling of hoogtewerker voorzien worden om deze onderzoeksbeperking te verhelpen.

 

  • Overige mogelijk onderzoeksbeperkingen, bijvoorbeeld maar niet limitatief: onveilige situaties waarbij het onderzoek binnen het kader van de welzijnswet niet veilig kan uitgevoerd worden, slotvaste toegang, water in kelder (tot max 5cm helder water is toegankelijk), materiaal in opslag (zover deze de inspectie hindert), overwoekerende vegetatie, kruipruimtes <1m50.

 

  • Georganiseerd door de opdrachtgever, kunnen volgende situaties onderzocht worden: liften onder begeleiding van bevoegd technisch personeel, hoogspanning onder begeleiding van BA4 of BA5 gekwalificeerd personeel en bevoegd voor de specifieke locatie, overige situaties met restricties onder begeleiding van bevoegd personeel.

 

  • Boringen in bodem of verhardingslagen zijn niet inbegrepen, tenzij opgenomen in de offerte of overeenkomst.

 

11.3 Onderzoek met niet-destructief karakter

 

De inspectie wordt op visuele, niet-destructieve wijze uitgevoerd. Er wordt geenszins destructief onderzoek uitgevoerd. Niet-destructief onderzoek beperkt zich tot waarneembare materialen in kader van het normaal gebruik van het gebouw, die kunnen worden beoordeeld zonder beschadiging of demontage van voorliggende materialen. Destructief onderzoek in kader van werken is mogelijk, maar maakt deel uit van een aparte opdracht, namelijk een (deels) destructieve asbestinventaris.

 

Niet-destructief onderzoek betekent niet dat er geen monsternames worden uitgevoerd. niet-destructief onderzoek kan enkel aangewend worden voor normaal gebruik van het gebouw/locatie en is niet geschikt om te gebruiken bij werkzaamheden.

 

11.4 Onderzoek met destructief karakter

 

Bij destructief onderzoek, in kader van werken, renovatie of sloop, wordt de scope van de waarneembare materialen in kader van normaal gebruik uitgebreid naar een vooraf te bepalen bijkomend onderzoek, waarbij ook achterliggende materialen tot op de structurele drager kunnen worden beoordeeld. Een beschrijving van de beperkingen van dit uitgebreide onderzoek wordt steeds mee gerapporteerd in de betreffende inventaris. Gerapporteerde gegevens van destructief onderzoek mogen enkel aangewend voor de beschreven werkzaamheden, plaats of situatie.

 

11.5 Monstername

 

  • Zowel in het niet-destructief als in het destructief onderzoek zijn monsternames en analyses nodig om asbestverdachte materialen te kunnen uitsluiten als niet-asbesthoudende materialen. Monstername van een materiaal moet representatief zijn, namelijk 1 monster voor een homogeen materiaal en meerdere monsters voor een heterogeen materiaal. Het monstername punt wordt niet esthetisch hersteld, maar wel veilig gefixeerd achter gelaten. Beperkte schade tijdens de monstername is inherent aan de monstername, en slechts buitenproportionele schade kan worden aanzien als gevolgschade.

 

  • Weigering van monstername dient schriftelijk bevestigd te worden, waarbij de opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid neemt over de gevolgen van deze weigering. Zonder monstername (en bij afwezigheid van andere bewijsdocumenten) moet een asbestverdacht materiaal als asbesthoudend opgenomen te worden in de inventaris.

 

11.6 Asbestanalyse

 

Resultaten van asbestanalyses op materialen zijn enkel geldig en bruikbaar indien monstername representatief werd uitgevoerd en indien de analyse werd uitgevoerd door een erkend labo door de FOD WASO.

 

11.7 Adviezen met betrekking tot beheer en verwijdering

 

Adviezen met betrekking tot beheer en verwijdering van asbesthoudende materialen zijn steeds het resultaat van een toetsing van een risicobeoordeling aan de van toepassing zijnde wetgeving. Deze adviezen zijn niet bindend. verantwoordelijkheid voor de interpretatie en uitvoering ervan behoort toe aan de betreffende werkgever.

 

11.8 Rapportering

 

Tenzij in de overeenkomst specifiek anders vermeld, worden de rapporten, verslagen of attesten in enkelvoud en in elektronische vorm afgeleverd.

 

12. Slotbepaling

 

12.1 ECCA+ behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een redelijke termijn voor de opdrachtgever om kennis te nemen van de wijzigingen.


Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 13/03/2024 en treden in werking op 13/03/2024.

Ontvang je graag
persoonlijk advies?

Heb je een vraag of heb je hulp nodig?